return func


스위프트엔 함수 자체를 리턴할 수 있다.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
    // 사용법..
   var funcHello = helloGen(message: " 하이용");
   NSLog("%@", funcHello("N1""N2"));
 
 
    
    func helloGen (message : String-> ((StringString-> String)
    {
        func hello (n1 : String, n2 : String-> String
        {
            return n1 + n2 + message;
        }
        
        return hello;
    }
cs


funcHello라는 변수 자체가 hello라는 함수를 가진 변수가 된다.


다만 이러한 기능이 어떤 이점이 있는지는 조금 더 공부해봐야 할 듯...

'Developer > Swift' 카테고리의 다른 글

서브스크립트 (subscript)  (0) 2018.04.11
클로저 (Closure)  (0) 2018.04.09
return func  (0) 2018.04.09
프로퍼티 감시자  (0) 2018.04.05
연산 프로퍼티  (0) 2018.04.05
Class / Class 상속  (0) 2018.04.05

이 글을 공유하기


댓글(0)

Designed by CMSFactory.NET